پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران

تاریخ: 19 دی 1395

رشد 11 درصدي منابع درآمد پايدار در منطقه ويژه پيام

به گزارش فرينا، ابوالفضل نجفي، بودجه پيش بيني درآمد شركت را در ابتداء سال 95مبلغ 170 ميليارد دانست كه با اصلاحيه مجمع عمومي اين مبلغ به 180 ميليارد افزايش يافت كه بر اساس ثبت در آمدها در 9 ماه سال مبلغ 102 ميليارد ريال تحقق يافته است كه نشان از كسر و انحراف 25 درصدي است كه البته با توجه به افزايش در آمد حاصل از انبارداري و اجاره سوله ها پيش بيني مي گردد طي زمان باقي مانده تا پايان سال در آمد افزايش يافته و اين انحراف كمتر شود.

نجفي گفت: منابع در آمد شركت از حمل محصولات هوايي، ارائه خدمات فرودگاهي، ارائه خدمات ترانزيت و بنگاه هاي اقتصادي و ساير است كه با توجه به نوع فعاليتها، حوزه منطقه ويژه و فرودگاهي بيش از 80 در صد منابع در آمدي هستند.

وي با بيان اينكه جذب 100 درصدي بوجه طرح تملكي در سال 94 انجام پذيرفت افزود: مبلغ 252 ميليارد ريال بودجه طرح تملك در سال 94 براي شروع و اتمام پروژه هاي عمراني ، توسعه زير ساختهاي حمل نقل و از محل اعتبارات داخلي وزارات ارتباطات و فنآوري اطلاعات در نظر گرفته شد كه در اسفند 94 وصول گرديد.

مدير كل امور مالي شركت خدمات هوايي پيام در خصوص وصول مطالبات گفت: با پيگيري هاي مستمر با هماهنگي و همكاري اعضاي محترم هيات مديره و معاونين مطالبات سنواتي اين شركت از 40 ميليارد ريال به 8 ميليارد رسيده است كه اين موضوع از طريق حقوقي در حال پيگيري است.

ذيحساب شركت خدمات هوايي پيام از پيگيري براي گشودن حساب ارزي در امور مالي خبر داد و افزود: طي مكاتبه با وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي اين گشايش حساب ارزي براي در آمد و هزينه ارزي و جدا سازي از سر فصل ساير حسابها انجام ميگيرد كه به روند شفاف سازي مالي كمك خواهد كرد.

نجفي در پايان اقدامات سخت و نرم افزاري را برشمرد و گفت: براي ساماندهي و شفاف سازي امور مالي و هماهنگي با وزارت خانه ها به ويژه وزارت اقتصاد دارايي نرم افزا در آمد هزينه ترانزيتي، ‌انبارداري و اتصال به سامانه سادا براي شناسايي اموال دولت انجام گرفته است.
روتیتر: نسبت به مدت مشابه سال قبل؛
نوع موضوع: خبر
نوع خبر: تولیدی
عکاس