دانشگاه مناطق آزاد

دانشگاه نسل اول آموزش محور، دانشگاه نسل دوم آموزش و پژوهش محور، دانشگاه نسل سوم پژوهش و مسأله محور است.

این مسیر دانشگاهی تا کنون آنگونه که بایسته بوده است نتوانسته مسأله توسعه را حل کند و موانع آن را مرتفع و اقتضائات رشد و توسعه را فراهم و راهبری کند و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی آن را رصد و حل و فصل کند.
دنیای توسعه یافته ابتداء آهنگ آموزش و انسان سازی خود را کوک و تنظیم کرده و سپس توسعه را بر اساس دارایی انسانی خود رقم است. از این رو به دانشگاه نسل چهارمی دست یافته است که اصلی ترین مسأله دانشگاه را «توسعه» قرار داده است.
در واقع دانشگاه حلال المسائل نسل سوم را به دانشگاه مسأله یاب تبدیل کرده است و چون توسعه راه رشد جامع و همه جانبه آنهاست. اصلی ترین مسأله دانشگاه را توسعه قلمداد کرده و مسأله یابی هایی مربوط به تداوم توسعه در جهان پیش رو، دنیای فردا و کشف رقبای جدید و ثروت های محتمل و... بر سر راه خود را مأموریت دانشگاه نسل چهارم خود قرار داده اند.
ما در پی این هستیم پای دانشگاه های رده اول کشور نظیر دانشگاه های تهران، شریف، امیرکبیر و... را در مناطق آزاد باز کنیم و از آنها حمایت کنیم و با تفاهمی که با ایشان کرده ایم، اصول یازده گانه استاندارد سازی را برای بین المللی شدن دانشگاه ها به اجرا درآورند.
پس از دو، سه ماه پیگیری و کم و زیاد کردن و نقد و اصلاحیه زدن، بالاخره تفاهم نامه حضور فعال تر پردیس دانشگاه تهران با حضور دکتر ترکان ـ دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد، دکتر نیلی ـ رئیس محترم دانشگاه تهران و مهندس عرب باغی ـ رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و معاونان و... و بنده به امضاء رسید.
دانشگاه تهران برای امسال اعلام پذیرش ارشد و دکترا تا حدود یکصد نفر برای ارس نموده است و پیش تر هم در منطقه آزاد کیش فعالیت خود را شروع کرده بود.

محمدعلی زم ـ معاون فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو