تاسیس بورس در مناطق آزاد فرش قرمزی برای سرمایه‌گذاران خارجی

مدیرنظارت بر بورس های سازمان بورس گفت: باید شرایط لازم برای سرمایه گذاری در ایران تسهیل یابد که در این راستا تاسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد اقدام موثری محسوب می شود.

به گزارش فرینا، آیین نامه تأسیس بورس در مناطق آزاد و اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم باهدف افزایش سرمایه گذاری خارجی

آیین نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران توسط هیات دولت تصویب شد که نحوه و شرایط صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس و فعالیت بورس در این مناطق از جمله مفاد مندرج در این آیین نامه بوده اما باید دید که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور آیا شرایط و زیرساخت های لازم برای تاسیس بورس در مناطق مختلف کشور فراهم است یا خیر؟
در این خصوص مدیرنظارت بر بورس های سازمان بورس گفت: باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور باید از مزیت های مناطق آزاد در بورس استفاده شود.
محسن خدابخش با اشاره به اینکه محدودیت های سرزمین اصلی در مناطق آزاد موجود نیست، افزود: تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد زمینه ای برای ورود سرمایه گذاران به کشور را فراهم می کند.
خدابخش با بیان اینکه اکنون سرمایه گذاری با نرخ های موجود در ایران برای سرمایه گذاران جذاب است، تاکید کرد: باید شرایط لازم برای سرمایه گذاری در ایران تسهیل یابد که در این راستا تاسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد اقدام موثری محسوب می‌شود.
مدیرنظارت بر بورس های سازمان بورس گفت: قراراست شرکتی مجزا در مناطق آزاد تاسیس شود که سازمان بورس بعنوان نهاد ناظر در این زمینه فعالیت می کند.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.