شفاف سازی عملکرد مناطق آزاد

فرصت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور

ارائه شده توسط روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

گزارش عملکرد؛ اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد کشور / سال 1396

ارائه شده توسط روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مناطق آزاد کشور؛ الزامات، عملکرد، چالش ها و راهبردهای پیش رو

ارائه شده توسط روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
11 - 13 of 13

آخرین اخبار آرشیو