کیش، پایلوت اجرای طرح بر چسب انرژی در کشور

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: استفاده بهینه و ممانعت از هدر رفتن امکانات امری اساسی است این نکته هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می کند که موضوع انرژی مطرح شود.

به گزارش فرینا، رامین افشاری افزود: منظور از بهینه سازی مصرف انرژی، انتخاب الگوها، اتخاذ و به کارگیری روشها و سیاست هایی در مصرف درست انرژی است که از نقطه نظر اقتصاد ملی مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژی و ادامه حیات و حرکت را تضمین کند.
وی گفت: در این چار چوب تعیین سهم صورت های مختلف انرژی در سبد انرژی هر جامعه با توجه به امکانات دراز مدت آن جامعه، همچنین به کار گیری پر بازده ترین شــیوه استفاده از آنها که متضمن کاهش تخریب منابع انرژی و نیز کاهش تأثیرات سوء ناشی از استفاده نا صحیح از انرژی، بر عوامل دیگر حیات و محیط زیست مد نظر است.
معاون عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش در این خصوص اضافه کرد: این استفاده درســت و به جا از انرژی، نه تنها متضمن استمرار حیات و توســعه پایدار جامعه اســت بلکه منجر به بقای انرژی برای همگان و نسلهای آتی و مانعی برای تولید و گسترش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف نادرست انرژی خواهد بود.
افشاری با اعتقاد به اینکه ارزانی ســوخت بلای جان انرژی کشــور شده اســت گفت: متأسفانه مردم عادی از قیمت تمام شــده انرژی خبر نداشته و با مصرف بی رویه و عدم توجه به فاکتورهای صرفه جویی انرژی در ساختمانها باعث شده است ما جزو کشورهای پر مصرف انرژی باشیم.
معــاون عمرانی و زیر بنایی ســازمان منطقه آزاد کیش بــا اعتقاد به اینکه بدون فرهنگسازی در خصوص مصرف انرژی قوانین نیز به درستی شکل نمی گیرد گفت: متأســفانه در خصوص عملکرد مباحث، قوانین و مقررات ملی ســاختمان مانند مبحث 19 با در صدهای بالایی مواجه نیستم و این قوانین به درستی اجرایی نمی شود. افشــاری گفت: به طور مثال اگر تمام فاکتورهــای عایقکاری مبحث 19 به درســتی اجرایی شــود در همان وهلــه اول با افت 40 تــا 50 درصدی مصرف انرژی روبرو خواهیم بود.
وی با بیان اینکه بخش توسعه عمرانی جزیــره با رویکرد مدیریت انرژی و محیط زیســت فعالیت های متعددی انجام داده اســت گفت: معاونت عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری شرکت خدمات عمران شهرداری کیش به دنبال اجرای برچسب مصرف انرژی در ساختمانها است. در فاز اول اجرای این مبحث به دنبال محدودیت گرید برچسب نخواهیم بــود اما در فاز و ســطوح بعدی عملکرد ســاختمان از لحاظ انرژی کاملاً سنجیده و بر اساس آن تشــویق و تنبیه هایی در نظر گرفته خواهد شد.
افشــاری گفت: در حال حاضر متراژ خاصی برای ارایٔه بر چســب انرژی در نظر گرفته نشــده است امــا به دنبال اجــرای آن در زمینهــای با 2 تــا 3 هزار متر مربــع هســتیم و در این خصوص با همکاری شــرکت مبنا مقوله نظــارت و ارایٔه و تدوین آیین نامه ها صورت خواهد گرفت. معاون عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه در این مقوله کیش به عنوان یک پایلوت اجرایی قرار خواهد گرفت متذکر شد: این مقوله اولین بار به صورت جدی در این جزیره اجرایی خواهد شد. 
افشاری گفت: کشورهای پیشرفته در خصوص بر چسب انرژی عملکردهای خوبی داشته اند بنابر این اجرای این موارد می تواند در جزیره کیش به عنوان پایلوت عملیاتی این مبحث موفقیت آمیز باشد.
وی در خصوص این سؤال که اجرای خط به خط مبحث 19 چه اندازه بر گرانتر شدن ساختمان ها اثرگذار است گفت: بدون تردید اجرای بندهای مبحث 19 مانند عایق بندی به ازای هر متر مربع کمتر از 2 تا 3 درصد بر قیمت نهایی ساختمان افزوده خواهد کرد. اما مطمئنا سازندگان به اهمیت اجرای این بندها پی خواهند برد.
معــاون عمرانی و زیر بنایی ســازمان منطقه آزاد کیش در خصوص یکی از طرحهای اجرایی در حیطه ســاختمان ســبز گفت: ساختمان در حال ساخت مرکز مطالعات پژوهشی جزیره کیش یکی از پایلوت های اجرایی بر چسب انرژی است که امیدواریم بعد از اتمام گرید را دریافت کند. 
وی در خصوص این ساختمان گفت: این ساختمان نمونه کاملی از یک ساختمان هوشمند با سه عایق رطوبتی، حرارتی و بخار بند است که 50 درصد برق ساختمان از طریق انرژی خورشیدی حاصل خواهد شد.
البته بخش فاضلاب این ساختمان نیز قابلیت تصفیه آب را خواهد داشــت. افشاری در خصوص مبحث انرژی خورشیدی در این ساختمان گفت: برای این ساختمان هزار و 500 پایه خورشیدی دیده شده و این میزان پایه خورشیدی 7 دهم مگابایت برق تولید می کنند. 
وی در ادامه با بیان اینکه این پروژه تا آخر شهریور 96 اتمام خواهد یافت گفت: این پروژه به عنوان پایلوت و حدود 24 کیلومتر مربع است.
افشاری در پاسخ به این سؤال که چرا بسیاری از سازندگان در خصوص ایجاد ساختمان هوشمند و سبز به دنبال مصالح خارجی هستند گفت: بدون تردید این مورد تفکر کاملا اشتباه است.
زیرا بسیاری از تولیدات داخلی در بخش عایق، در و پنجره های دو جداره و حتی بخش هوشمند سازی از کیفیت و قیمت مناسبتری نســبت به نمونه خارجی آن برخوردار اســت بنابر این صرف داشتن و استفاده از مصالح خارجی گرانقیمت نمیتواند امتیازی برای عملکرد مطلوب صرفه جویی انرژی در خانه های کم مصرف باشد. در حال حاضر بسیاری از تولیدات داخلی جزو برندهای باکیفیت جهانی هستند.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو