گزارش اقتصاد24 از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد؛

قشم سرزمین فرصت‌های طلایی برای سرمایه‌گذاری

مشوق‎های قانونی سرمایه‎گذاری در منطقه آزاد قشم، مزایای جزیره جهت سرمایه‎گذاری در حوزه انرژی، شیلات، زیرساخت‌ها و همچنین حوزه صنعت باعث شده است که بسیاری از قشم به عنوان سرزمین فرصت‌های طلایی برای سرمایه‌گذاری نام ببرند.

به گزارش فرینا به نقل از اقتصاد24، سازمان مناطق آزاد قشم در سال 98 در خصوص فرصت های سرمایه گذاری اقتصادی در حوزه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، برنامه های مختلفی را در حوزه های متعدد از قبیل انرژی، زیرساخت ها، شیلات، صنعت، کشاورزی، گردشگری و نساجی در نظر دارد که در ادامه این گزارش به آن خواهیم پرداخت.

1-انرژی:

اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺳﻮﺧﺖ‌رﺳﺎﻧﯽ: ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ به خصوص در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ 5 ﻣﺎﯾﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺑﺮاﻫﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد، ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﺐ ﺑﺰرگ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ Bunkering فراﻫﻢ می سازد. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ در ﻧﻈﺮ دارد، ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺮﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات (ﻣﺎزوت، ﮔﺎزوﺋﯿﻞ و …) و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺗﺮدد در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس باشد که برآورد ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در این بخش نزدیک به 100 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو یا 4000 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل است.

اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ: ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺟﺰﯾﺮه در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق و آب ﺟﺰﯾﺮه، اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را برای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮب ضروری می کند به طوری که اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و برآورد ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 15300 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل است.
از دیگر طرح های مهم در حوزه انرژی می توان به اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮔﺎزی 15 ﻣﮕﺎواﺗﯽ CHP، اﺣﺪاث ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﺒﮏ و ﻗﯿﺮ، اﺣﺪاث ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رزﯾﻦ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع، اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ، اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﻧﻮل، ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ، ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ و اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻼﯾﮑﻞ و اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﺎﻧﻮل و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ اشاره کرد.

2- زیرساخت‌ها:

اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ: ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژی‌ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﻻد، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ‌ﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺮای قشم است که در این خصوص 65 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو تابه‌حال سرمایه گذاری انجام شده است.

اﺣﺪاث و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺒﺎر: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ موقعیت ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و واﻗﻊ ﺑﻮدن آن در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺮﯾﺪوری ﺷﻤﺎل ﺟﻨﻮب ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ و سرﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺟﺰ ﻻﯾﻨﻔﮏ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ است که ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در این حوزه به ﺣﺪود 400 ﻫﺰار ﯾﻮرو یا ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 16 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل می رسد.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺸﻢ: ﻗﺮار داﺷﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ یک راه ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻏﺮب ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ آﺳﯿﺎی دور، ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ، ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﺎر، ﮐﺘﺮﯾﻨﮓ و ﻓﺮوش ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻋﺒﻮری، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﺧﯿﺮه روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 3/5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﺟﻬﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﯿﺮی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﭘﻬﻦ ﭘﯿﮑﺮ از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی این فرودگاه است، بنابراین ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راه اﻧﺪازی و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺮوازﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﭘﺮوازﻫﺎی ﮐﺎرﮔﻮ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﺮودﮔﺎه و در ﮐﻨﺎر آن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ، ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن منطقه آزاد قشم ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری است.
اﺣﺪاث اﻧﻮاع ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ، ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ذاﮐﺮی و اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ راﻫﯽ نیز از دیگر سرمایه گذاری ها در حوزه زیرساخت ها در منطقه آزاد قشم بشمار می آید.

3- شیلات:

حوزه شیلات در منطقه آزاد قشم شامل ارزش اﻓﺰوده آﺑﺰﯾﺎن، ﭘﺮورش و ﻋﻤﻞ آوری ﺧﯿﺎر درﯾﺎﯾﯽ به عنوان زﯾﺴﺘﮕﺎه دوﻣﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎری ﺑﺎﻻ، پرورش ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ، تکثیر و ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮدر و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک دام، ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن، ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع رﯾﺰ ﺟﻠﺒﮏ، ﻋﻤﻞ آوری آﺑﺰﯾﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﯽ می شود که بدیهی است ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻮﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﺮاوان اﻗﺘﺼﺎدی، ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری و اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از سوی دیگر راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﯾﮑﯽ از ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ است.

4- صنعت:

در حوزه صنعت در منطقه آزاد قشم نیز ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﺘﺮود درﯾﺎﯾﯽ برای تعمیر کشتی ها، ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺷﻨﺎور ﻣﺴﺎﻓﺮی ﻓﻠﺰی، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﭘﻠﯿﻤﯿﺮی درﯾﺎﻧﻮردی، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﺷﻨﺎورﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺗﻦ ﭼﻨﺪﻻ و ﻣﻘﻮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺮزه ﮔﯿﺮ اﺳﮑﻠﻪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺻﯿﺎدی، ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﺎﻧﮑﺲ، ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ و ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ، ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎور ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺸﺘﯽ از مهمترین هدف گذاری اقتصادی در این منطقه محسوب می شود.

5- کشاورزی:

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دارﺑﺴﺘﯽ: ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ و دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺎﺳﺎ ﺑه ﺼﻮرت ﯾﮏ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ کند و ﺿﻤﻨﺎ از اﯾﻦ رو ﮐﺸﺖ دارﺑﺴﺘﯽ و ﮐﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺳﺒﺰی و ﺻﯿﻔﯽ و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ شود.
به همین جهت ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﯿﺶ از 260 ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺟﺰﯾﺮه و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ حمایت می کند به طوری که میزان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻞ در این بخش به 1.6 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو یا ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 64 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل می رسد.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ روش ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻫﯿﺪروﭘﻮﻧﯿﮏ: ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﯿﺶ از 260 ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺟﺰﯾﺮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮک ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی هستند ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎدرات ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی آﻏﺎز کرده اﺳﺖ که در این خصوص تا به حال سرمایه ای نزدیک به 4,5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو یا 180 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ریال انجام شده است.

6- گردشگری:

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﺳﺘﺎره و ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره در ﺟﺰﯾﺮه در ﭘﻰ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه و ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐ اﺷﻐﺎل ﻫﺘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﻰ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ساخت هتل: اﺣﺪاث ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ با دارا بودن امکاناتی همجون ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری جشن ها و ﮐﻨﻔﺮانس ها، ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎزی، زﻣﯿﻦ ﺗﻨﯿﺲ، اﺳﺘﺨﺮ ـ ﺳﻮﻧﺎ ـ ﺟﮑﻮزی، رﺳﺘﻮران، ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ، ﻓﺴﺖ ﻓﻮد، ﻓﻀﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و رﻓﺎﻫﯽ، ﻣﮑﺎن ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن، ﺟﺖ اﺳﮑﯽ ـ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ از اﻧﻮاع سرمایه گذاری هایی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد که ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻞ در این خصوص به ﺣﺪود 8.3 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو یا 330 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل می رسد.
اﺣﺪاث آﮐﻮارﯾﻮم و اﺣﺪاث ﻫﺘﻞ 5 ﺳﺘﺎره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ به ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ داده اﺳﺖ. همچنین ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی وﯾﮋه از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺸﻢ ﮔﺮدی ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻮاﺣﻞ و ﻃﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎ و ﻧﯿﺰ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎى بی‌شمار ﺧﺪادادى ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.

احداث دﻫﮑﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮی: ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻏﺎر ﻧﻤﮑﻰ ﺟﻬﺎن، ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎى درﯾﺎﯾﻰ ﺣﺮا، ﺟﺰاﯾﺮ ﻧﺎز و ﺗﻨﻬﺎ ژﺋﻮ ﭘﺎرک ﺟﻬﺎﻧﯽ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی است. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮمﮔﺮدی ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ در ﺳﻄﺢ ﺟﺰﯾﺮه است. اﺣﺪاث ﻫﺘﻞ در ﺗﯿﭗ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، وﯾﻼ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، رﺳﺘﻮران، ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ، اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزش ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ و آﺑﯽ، زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن، اﺳﮑﻠﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ﭘﺎرک آﺑﯽ، ﺷﻬﺮﺑﺎزی، ﮐﺎرﺗﯿﻨﮓ، رﺳﺘﻮران، ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ را می توان از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ دﻫﮑﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﺎم ﺑﺮد که حدود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐلی در این بخش به 5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو یا ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 200 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل می رسد.

7- نساجی:

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﻞ ﮐﺸﻮر به دلیل ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ اﺟﻨﺎس، اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭘﺎﯾﯿﻦ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ واردات ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری را در اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راه اﻧﺪازی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ که می توان به سرمایه گذاری 1/2 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرویی یا 54 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎلی در این بخش اشاره کرد.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو