انتصاب دبیر و اعضای کمیته فنی ـ بازرگانی مناقصات شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

علی رستمی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، طی احکام جداگانه ای دبیر و اعضای کمیته فنی ـ بازرگانی مناقصات شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را منصوب کرد .

به گزارش فرینا، طی این احکام خانم اعظم اقبالیان به عنوان دبیر کمیته فنی ـ بازرگانی مناقصات و آقایان ناصر مرادلو ، مصطفی خدایار ، واحد خشگود ، سعدی یاسری و امین اورنگ به عنوان اعضای کمیته فنی ـ بازرگانی مناقصات شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب شدند.

در این احکام آمده است :

به استناد بند "د" ماده ٢ قانون برگزاری مناقصات به شماره ١٣٠٨٩٠ مورخ ١٧ /١١/٨٣ ،بدینوسیله سرکار خانم اعظم اقبالیان به عنوان دبیر کمیته فنی-بازرگانی مناقصات و آقایان ناصر مرادلو، مصطفی خدایار، واحد خشگود ، سعدی یاسری و امین اورنگ به عنوان اعضای کمیته فنی ـ بازرگانی مناقصات شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب شدند .

گفتنی است؛ بررسی اسناد ارزیابی کیفی و فنی ـ بازرگانی مناقصه گران و در صورت لزوم بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی پیشنهاد مناقصه گران در مناقصات وفق قانون و مقررات بخشی از وظایف کمیته مذکور خواهد بود .

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو