در راستای شفافیت سازی و افزایش تعامل برای پیشبرد مسائل فعالین اقتصادی در مناطق آزاد:

سعید محمد، پیشنهاد معرفی دو نفر از اعضای هیئت مدیره هر یک از سازمان های مناطق آزاد را به وزیر اقتصاد سپرد

در راستای شفافیت سازی و افزایش تعامل برای پیشبرد مسائل فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، سعید محمد، پیشنهاد دو نفر از اعضای هیئت مدیره هر یک از سازمان های مناطق آزاد را به وزیر اقتصاد سپرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، سعید محمد مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور افزایش شفافیت و تعامل برای پیشبرد مسائل فعالین اقتصادی در مناطق آزاد در تفاهمی با وزارت اقتصاد معرفی دو عضو هیئت مدیره سازمان های مناطق آزاد را به وزیر اقتصاد سپرد.
بنابراین، در تمامی مناطق آزاد 2 عضو توسط وزیر اقتصاد معرفی و 3 عضو دیگر هیئت مدیره سازمان های مناطق آزاد توسط دبیرخانه شورایعالی انتخاب و احکام تمامی اعضای هیئت مدیره طبق روال گذشته توسط مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی صادر خواهد شد.
ضمنا 5 نفر از انتصابات صورت پذیرفته در مورخه 1401/04/11 نیز از موارد پیشنهادی وزیر اقتصاد بوده است.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو