عملكرد 90 درصدی منطقه ویژه اقتصادی پیام در چرخه مدیریت بهره وری

تاریخ : يکشنبه 31 ارديبهشت 1402        عکاس :

به گزارش فرینا، در راستای تکالیف مندرج در مواد 3 و 5 قانون برنامه ششم توسعه موضوع بند «الف» ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه، استقرار چرخه مدیریت بهره وری با هدف دستیابی به سهم بهره وری در رشد اقتصادی، شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) با راهبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات «بعنوان دستگاه مسئول تحقق اهداف تعیین شده بخش اقتصادی موضوع جدول 2 ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه» و سازمان ملی بهره وری ایران و بر اساس ارزیابی و اثربخشی برنامه ها در دور دوم چرخه در دو حوزه منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاهی مطابق با لحاظ نمودن راهبردها و جهت گیری های مرتبط با ارتقاء بهره وری در برنامه راهبردی شرکت و دستگاه مسئول، پنج برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری با رویکرد مسئله شناسی و تعریف اقدامات اساسی بهبود تدوین نموده است.عملکرد مثبت منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام در چرخه مدیریت بهره وری با همکاری شرکت و دستگاه های تابعه موجب شده تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال گذشته از نظر میزان ارتقای بهره وری در میان وزارتخانه ها رتبه نخست و در میان 26 دستگاه ملی، رتبه دوم را کسب کند.
سازمان اداری و استخدامی کشور بعد از بررسی گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ها و دستگاه های تابعه ی آن را از نظر عملکرد ارتقای بهره وری، به عنوان بهترین وزارتخانه در میان دیگر وزارتخانه ها در سال 1401 اعلام کرد.نظرات بینندگان