بازدید مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور از مرکز نوآوری و ارتباط با ذینفعان صبا ( صندوق بازنشستگی کشوری )

تاریخ : چهارشنبه 16 مهر 1399        عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور از مرکز نوآوری و ارتباط با ذینفعان صبا ( صندوق بازنشستگی کشوری )نظرات بینندگان