بازدید مرتضی بانک از منطقه آزاد کیش به مناسبت روز کیش

تاریخ : دوشنبه 26 آبان 1399        عکاس : حسین تهوری

بازدید مرتضی بانک از منطقه آزاد کیش به مناسبت روز کیشنظرات بینندگان