همایش اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلتیک مناطق آزاد در منطقه آزاد انزلی

تاریخ : چهارشنبه 28 آبان 1399        عکاس : ابراهیم مختاری

همایش اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلتیک مناطق آزاد در منطقه آزاد انزلینظرات بینندگان