بازدید مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از منطقه آزاد چابهار

تاریخ : چهارشنبه 29 بهمن 1399        عکاس : اکبر صادقینظرات بینندگان