بازدید سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از منطقه آزاد اروند

تاریخ : سه شنبه 4 آبان 1400        عکاس : محمود فیروزینظرات بینندگان