بازدید مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد از منطقه ویژه اقتصادی پیام

تاریخ : يکشنبه 23 آبان 1400        عکاس : مناطق آزادنظرات بینندگان