نخستین جلسه شورایعالی مناطق آزاد با حضور رئیس جمهور

تاریخ : يکشنبه 30 آبان 1400        عکاس : مناطق آزادنظرات بینندگان