نشست مشاور رئیس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد با اعضای محترم مجمع کار آفرینان ایران

تاریخ : سه شنبه 4 مرداد 1401        عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان