نشست ریاست محترم جمهور با مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تاریخ : سه شنبه 17 بهمن 1402        عکاس : مناطق آزادنظرات بینندگان