معاون اول رییس جمهور؛ سه مصوبه‌ طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی کاوه، کازرون و بانه را ابلاغ کرد

معاون اول رییس جمهوری سه مصوبه طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاوه، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کازرون، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بانه را ابلاغ کرد.

به گزارش فرینا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری مصوبه طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاوه را ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه نوزدهم اردیبهشت 1400 به پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاوه به شرح پیوست، اقدام کرد.

بر این اساس، هرگونه عملیات اجرایی با رعایت همه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می‌شود.  
همچنین هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.
ضمنا دوره بازنگری طرح جامع یادشده (5) سال می‌باشد.

** ابلاغ مصوبه مربوط به طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کازرون

هیات وزیران در جلسه نوزدهم اردیبهشت 1400 به پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کازرون را به شرح پیوست، تعیین کرد.
بر این اساس، هرگونه عملیات اجرایی با رعایت همه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می شود.  
همچنین هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.
ضمنا دوره بازنگری طرح جامع یادشده (10) سال می‌باشد. جهانگیری این مصوبه را هم ابلاغ کرده است.

**ابلاغ مصوبه مربوط به طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بانه

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری همچنین مصوبه طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بانه را ابلاغ کرد.  
هیات وزیران در جلسه 19 اردیبهشت 1400 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بانه را به شرح پیوست، تعیین کرد.
بر این اساس، هرگونه عملیات اجرایی با رعایت همه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می شود.  
همچنین هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.
ضمنا دوره بازنگری طرح جامع یادشده (5) سال می‌باشد.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :