ارتقاء سطح ايمني تجهیزات مخابراتی در بندر اميرآباد

ممیزی از تجهیزات مخابراتی ایستگاههای رادیویی و شناور های صیادی مراکز غیر وابسته به سازمان در محدوده تحت پوشش آبهای بندر امیرآباد صورت پذیرفت.

به گزارش فرينا؛ مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد  گفت: جهت جلوگیری از تداخلات مضر رادیویی (Interference) و انجام وظایف قانونی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی، تجهیزات مخابراتی ایستگاههای رادیویی و شناور های صیادی مراکز غیر وابسته به سازمان، در محدوده تحت پوشش آبهای بندر امیرآباد جداسازی شد.                                      
علي خدمتگزار بالا بردن ایمنی دریانوردی و نظارت بر بهره برداری فرکانس های رادیویی در باند VHF  و  ارتقاء وضعیت استاندارد سازی فنی و عملیاتی تجهیزات مخابراتی و کمک ناوبری شناورهای صیادی را از  اهداف این ممیزی عنوان کرد.امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو