در راستای پیشنهاد دبیر شورایعالی مناطق آزاد، موافقت رییس جمهور و با حکم معاون اول رییس جمهور صورت گرفت:

اعضای جدید هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شدند

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و ویژه اقتصادی در احکامی جداگانه اعضای جدید هیات مدیره «سازمان منطقه آزاد کیش» را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر این اساس وزیران عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 1400/12/18 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت49516 هـ مورخ 1392/6/5 تصویب کردند:

1- آقای «مهدی کشاورز چافجیری» به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای «جعفر آهنگران» می شود.

2- آقای «احمد رجب پور» به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای «ناصر آخوندی» می شود. 

3- آقای «سعید پورزادی» به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای «مصطفی خانزادی» می شود. 

این تصویب نامه در تاریخ 1400/12/18 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

در احکام سعید محمد آمده است:

با عنایت به پیشنهاد دبیرخانه و تصویب شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، به موجب این ابلاغ به مدت سه سال به عنوان «اعضای هیأت مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش» منصوب می شوید.

با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی علیه مبنی بر نامگذاری سال جاری به نام «سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» از جنابعالی انتظار می رود، ضمن اتکال به ایزد متعال و تعامل و همکاری با سایر اعضای هیات مدیره زمینه تحقق اهداف مورد نظر را در منطقه فراهم آورید.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو