12 فروردین ماه روز جمهوری اسلامی؛

کلیپ/ سخنرانی قابل تأمل حاج قاسم سلیمانی زیر شلیک توپخانه

آقای طهماسبی امتیاز به خبر :