شفاف سازی عملکرد مناطق آزاد

عملکرد مناطق ویژه اقتصادی از سال 92 تا شش ماهه سال 97

ارائه شده توسط روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

گزارش راهبردی اقدامات معاونت تولید، صادرات و فناوری/ سال 1397

ارائه شده توسط روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

گزارش عملکرد؛ اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد کشور / سال 1397

ارائه شده توسط روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مناطق آزاد کشور؛ الزامات، عملکرد، چالش ها و راهبردهای پیش رو / 1397

ارائه شده توسط روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

عمکلرد بودجه ای سال 1396 سازمان های مناطق آزاد کشور

ارائه شده توسط روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

فرصت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور

ارائه شده توسط روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

گزارش عملکرد؛ اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد کشور / سال 1396

ارائه شده توسط روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مناطق آزاد کشور؛ الزامات، عملکرد، چالش ها و راهبردهای پیش رو

ارائه شده توسط روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

آخرین اخبار آرشیو