تشکیل کمیته های تخصصی برنامه هفتم توسعه در دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد
پیرو ابلاغ نظام نامه (دستورالعمل) برنامه هفتم توسعه سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمیته های تخصصی برنامه هفتم توسعه در دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد کشور تشکیل شد.
ابلاغ نظام نامه برنامه هفتم (دستورالعمل) سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
با تایید مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی «نظام‌نامه برنامه هفتم (دستورالعمل) سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» ابلاغ شد.
برگزیده نظام نامه برنامه هفتم
فراخوان یادداشت های کلیدی برای نشریه الکترونیک گام هفتم
https://media.freena.ir/uploads/org/160110777033419600.pdf
آغاز فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
طرح پیشنهادی برای آغاز فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه در سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در جلسه اخیر شورای معاونین و مدیران عامل ارائه شد. در این طرح نکات اساسی برای آغاز فرایند تدوین برنامه هفتم درنظر گرفته و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آخرین اخبار آرشیو