يکشنبه 30 دی 1397

شفاف سازی عملکرد مناطق آزاد

عمکلرد بودجه ای سال 1396 سازمان های مناطق آزاد کشور

ارائه شده توسط روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

فرصت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور

ارائه شده توسط روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

گزارش عملکرد؛ اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد کشور / سال 1396

ارائه شده توسط روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مناطق آزاد کشور؛ الزامات، عملکرد، چالش ها و راهبردهای پیش رو

ارائه شده توسط روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

آخرین اخبار آرشیو