امضای تفاهم نامه همکاري مشترك بین مناطق آزاد ماکو، ارس و انزلی

تفاهم نامه همکاری مشترک بـه منظـور اسـتفاده حـداکثري کشـور از ظرفیت هـاي منـاطق آزاد مـاکو،ارس و انزلـی در راسـتاي اجرایـی شـدن موافقت نامـه موقـت تجـارت آزاد بـین جمهـوري اسـلامی ایـران و اتحادیـه اقتصــادي اوراســیا به امضای مدیران عامل این مناطق رسید.

به گزارش فرینا، همزمان با اولین روز از همایش و نمایشگاه مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و اوراسیا با هدف تـلاش نهادینـه بـراي اسـتفاده حـداکثري از ظرفیـت هـا و مزیتهـاي نسـبی اقتصـادي و جغرافیـایی منـاطق آزاد مــاکو، ارس و انزلــی بــا رویکــرد هــم افزایــی در بهــره گیــري مطلــوب کشــور از فرصــت هاي اقتصــادي موافقت نامه موقت تجارت آزاد بین کشورمان و اعضاي اتحادیه اوراسیا و نیز تقسیم کار ملی و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و نواحی پیرامونی این تفاهم نامه به امضا رسید.

تعامل و همکاري موثر و هــم افزا بین سازمان هاي منــاطق آزاد ماکو، ارس و انزلی بــراي اســتفاده حداکثري جمهوري اسلامی ایران از ظرفیت ها و پتانسیل هاي تولید و تجارت مناطق در تعامل با کشورهاي حوزه اوراسیا در راستاي توسعه تجارت بویژه صادرات و نیز بازاریابی مشترك محصولات تولیدي قابل استفاده از مزیتهاي موافقت نامه همچنین جذب و هدایت سرمایه گذاران بـراي تولید محصولات برخوردار از مزیت در موافقت نامه بـین سـه منطقه متناسب با مزیت هاي نسبی جغرافیایی اقتصادي به عنوان راهبردهای این تفاهم نامه عنوان شده است.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو