با حکم معاون فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛

«سرپرست مدیریت گردشگری و میراث فرهنگی» دبیرخانه شورایعالی منصوب شد

معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در حکمی «سرپرست مدیریت گردشگری و میراث فرهنگی» این معاونت را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با حکم محمدعلی وکیلی، «سودابه جلیلی» به عنوان «سرپرست مدیریت گردشگری و میراث فرهنگی» در معاونت فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب شد.

معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی در این حکم آورده است؛

سرکار خانم سودابه جلیلی

با عنایت به تجارب، اشراف و شناخت سرکارعالی، نسبت به مسائل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بدینوسیله به عنوان «سرپرست مدیریت گردشگری و میراث فرهنگی» در معاونت فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب می شوید.

بدیهی است فرصت باقی مانده را غنیمت شمرده و با همکاری مناطق، طراحی و تدوین سند عملیاتی گردشگری؛ مبتنی بر منشور راهبردی امور فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و تحلیل وضع موجود در اولویت حوزه سرکارعالی قرار گیرد.

گفتنی است؛ سودابه جلیلی پیش از این «مدیریت امور اداری و مالی» این دبیرخانه را بر عهده داشت.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو