وصـول مطالبـات دو هزار و 76میلیـارد ریالی منطقه آزاد کیش

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش از وصـول مطالبـات دو هزار و 76 میلیـارد ریالی سازمان منطقه آزاد کیش در سال1399 در جهت اجرای طرح‌های زیرساختی و برنامه‌های راهبردی این سازمان خبر داد.

به گزارش فرینا به نقل از خبرگزاری فارس، معاون توسعه مدیریت و عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به  این که تحقــق اهــداف قانونــی تعییــن شــده و برنامــه راهبــردی سازمان مهم‌ترین محور فعالیت‌های توسعه مدیریت است، گفت: بــا توجــه بــه تمرکــز امــور شناســایی، جــذب منابــع و درآمدهــا، تعییــن و اولویت بنــدی هزینــه،مصــارف و تخصیــص منابــع و درآمدهــا بــه هزینه هــا و مصــارف در ایــن حــوزه و طراحــی فرایندهــا و روشهــای اجرا یــی  برنامه هــای توســعه فرهنگــی، اجتماعــی و توســعه اقتصــادی و ســرمایه گذاری وگردشـگری و عمرانـی و تأمیـن هزینـه و اعتبـارات لازم بـرای آنهـا که در حیطـه فعالیت هـای ایـن حـوزه خواهـد بـود، عملکـرد مطلـوب حـوزه توسـعه مدیریـت نقش کلیدی در تحقـق اهـداف راهبـردی سـازمان در ایـن عرصه هـا دارد.

ناصر آخوندی با بیان اینکه پیگیری و وصول مطالبات در سـال 1399 بـا اتخـاذ روش هـا و ایـده هـای مالـی یکی ازمهم ترین فعالیت های سازمان منطقه آزاد کیش بود گفت: وصـول مطالبـات به مبلـغ 2هزارو 76 میلیـارد ریـال انجام طرح های زیرساختی و برنامه های راهبردی سازمان را میسر کرد.

عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: بـا تشـکیل دوازده مـورد جلسـه اسـتمهال و پنـج مـورد کمیتـه تهاتـر نسـبت بـه تعییـن تکلیـف از جملـه تهاتـر ملـک بـا بدهـی طـرف قـرارداد اقـدام و برابـر مقـررات و شـیوه نامـه نسـبت بـه تقلیـل بدهـی و در نهایت تعیین تکلیـف آنهـا اقـدام شـد.

آخوندی تصریح کرد: بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی و همچنیــن ضــرورت حفــظ پویا یــی و افزایــش بهــره بــری و حصــول نتیجــه، با اتخـاذ تصمیـم درخصوص تامیـن منابع مالـی بـه سه روش انتشار اوراق صکوک ، تسهیالت صندوق نو آوری و شکوفا یی و انتشار اوراق خرید دین امکان اجرای طرحهای توسعه ای و عمرانی ازجمله پایانه جدیـد فـرودگاه کیش درمنطقه میسر شـد.

به گفته وی، میزان انتشار اوراق صکوک 3 هزارمیلیاردریال و تسهیلات صندوق نو آوری و شکوفایی 500 میلیارد ریال است و  انتشار اوراق خرید دین نیز بهارزش سه هزار میلیارد ریال در دست اقدام است.

لازم به ذکراست تمامی امــور مالــی، اداری، منابــع انســانی، پشــتیبانی، برنامه‌ریــزی، بودجه‌بنــدی، طراحــی و تدویــن ســاختار تشــکیلاتی، شــیوه‌نامه‌ها، سیســتم‌ها و روش‌هــا در ســازمان و اجــرای طرح‌هــای ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات در حــوزه توسعه مدیریت سازمان است. 

لیلا سلیمانی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو